دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان در همایش نظام حقوقی دانشگاه ها و دانشگاه جامع علمی و کاربردی در تعامل نهادهای اداری، قضایی و نظارتی
1398/11/21
همایش نظام حقوقی دانشگاه ها و دانشگاه جامع علمی و کاربردی در تعامل با نهادهای اداری، قضایی و نظارتی در مشهد مقدس برگزار گردید. آقای نامداری مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران با حضور در این همایش و با تاکید بر اینکه بیش از ده سال است که دانشگاه ها بدون قوانین و مقررات عمومی و بر اساس مصوبات هیات امنا اداره و این مصوبات جریان امور دانشگاها را تسهیل ننموده است، بیان کرد: رویکرد دیوان محاسبات در حسابرسی دانشگاه ها باید رویکرد حسابرسی عملکرد باشد. یعنی صرفه اقتصادی، اثربخشی و کارآیی در عملکرد مدیریت دانشگاه ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
/ /